Beleidsplan Cultuurvrienden Oude Blasius

Aanleiding

Op 10 maart 2017 is de Vereniging Cultuurvrienden Oude Blasius opgericht. En heeft intussen haar eerste lustrum gehaald en gevierd met een bijzonder concert.

Het doel van deze vereniging is het organiseren van culturele activiteiten die passen binnen het kerkgebouw De Oude Blasius te Delden, gemeente Hof van Twente en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Oude Blasius

De Oude Blasius is een in de middeleeuwen gebouwde kerk, die vanwege het monumentale karakter is aangewezen als rijksmonument.

Vanwege de goede akoestiek én het monumentale Naberorgel uit 1847 wordt de kerk regelmatig gebruikt voor concerten en incidenteel voor muzikale lezingen. Dit gebruik kan worden versterkt en uitgebreid.

In het onderstaande wordt een aangegeven hoe de vereniging zijn doelstelling wil bereiken.

Kwaliteiten en voorzieningen

 1. De Oude Blasius kent een goede akoestiek.

Het ligt dus voor de hand om, in het verlengde van het huidige gebruik, daar een accent op te leggen.

 • Verder is de Oude Blasius een prachtig monumentaal gebouw met intieme uitstraling.

Het binnenklimaat is aangenaam zowel in warme zomers als tijdens koude winters.

Dit leent zich goed voor een breed cultureel palet van activiteiten.

 • Naast een monumentaal Naberorgel beschikt de kerk ook permanent over een moderne concertvleugel.

Door deze voorzieningen is de kerk zeer geschikt voor het aanbieden van een breed aanbod van culturele activiteiten.

Activiteiten

Bij culturele activiteiten kan aan verschillende activiteiten worden gedacht. Zonder uitputtend te willen zijn kan in ieder geval worden gedacht aan:

 1. Versterken van de podiumfunctie voor muziekgezelschappen, solisten en koren.
 2. Het bieden van een podium voor jonge aankomende musici.
 3. Lezingen
 4. Streektaal en poëzie
 5. Masterclasses
 6. Tentoonstellingen
 7. Culturele mengvormen

Ad 1Het versterken van de podiumfunctie voor muziekgezelschappen en solisten en koren.

Zoals hiervoor aangegeven wordt de kerk vanwege de akoestiek en het monumentale orgel al regelmatig gebruikt als concertpodium.

De concerten bij kaarslicht met voornamelijk orgelconcerten en koormuziek zijn eind 2016 gestopt. De ambitie is om deze activiteit in enige vorm vervolg te geven.

Eens per jaar wordt door de Projectengroep Deldense Kerken een muzikale wandeling als benefiet activiteit door Delden georganiseerd waarbij de slotbijeenkomst plaatsvindt in de Oude Blasius.

Ad 2. Het bieden van een podium voor jonge aankomende musici.

Op iedere eerste zaterdag van de maand wordt een streekmarkt bij de kerk gehouden. Het is een uitgelezen moment om de kerk als podium beschikbaar te stellen aan jonge aankomende musici. Hierbij wordt gedacht aan beginnende professionals, zoals oudere jaars studenten van een conservatorium of pas afgestudeerden.

Ad 3. Lezingen

Voor grotere groepen bezoekers wordt de kerk al gebruikt door de Raad van Kerken als het gaat om aansprekende inleiders op diverse gebieden zoals geloof, filosofie, literatuur, poëzie etc. In overleg met de Raad van Kerken zouden deze activiteiten verbreed en uitgebreid kunnen worden.

Ad 4.   Streektaal en poëzie

De combinatie streekmarkt en streektaal is een voor de hand liggende. In overleg met bijvoorbeeld de regionale streektaalconsulent kan concrete invulling plaatsvinden.

Ad 5.   Masterclasses

Als vervolg op of ter voorbereiding op het Princes Christinaconcours kunnen masterclasses georganiseerd worden

Ad 6.   Tentoonstellingen

De kerk leent zich uitstekend voor het houden van tentoonstellingen en exposities zoals nu incidenteel al in de toren plaatsvinden.

Ad 7.   Culturele mengvormen

Mengvormen tussen genoemde activiteiten.

Programmering

Bij de programmering wordt gestreefd naar een verbreding van het cultuuraanbod in de Oude Blasius in Delden waarbij de inhoud passend moet zijn voor het gebouw en zijn omgeving. Met name in de zomermaanden wanneer zich veel toeristen zich in Twente bevinden zijn er kansen voor verdere uitbreiding van activiteiten in aansluiting op reeds bestaande buitenactiviteiten in de omgeving van Delden.

Naast concerten in de zomermaanden wordt gedacht aan het organiseren van concerten die samenvallen met de maandelijkse streekmarkt bij de kerk en het organiseren van een maandelijks concert.

De streekmarktconcerten zijn vooral bedoeld om beginnende musici een podium te bieden,  De maandelijkse concerten vooral voor gevestigde gezelschappen en/of professionals.

De vereniging wil zich inzetten voor het organiseren van masterclasses in samenwerking met o.a. het Prinses Christinaconcours en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De vereniging

Het bestuur

Het bestuur werkt zoveel mogelijk als team, maar het is goed dat ieder een eigen aandachtsveld behartigt.

Vooralsnog ziet dat er als volgt uit:

Voorzitter: het gezicht naar buiten en leiden van de vergaderingen

Secretaris: behartigen van de secretariële zaken en het beheer van de website

Penningmeester: het beheer van de financiën en ledenadministratie

Lid: belast met deur worden uitgebreid. Een oneven aantal bestuursleden heeft de voorkeur om tot meerderheidsbesluiten te komen.

Werkgroepen

De verenigingsstructuur maakt mogelijk om met behulp van de leden werkgroepen te formeren om de doelstellingen van de vereniging te realiseren.

In ieder geval zullen zo snel als mogelijk de volgende commissies worden ingesteld:

 • Publiciteit
 • Ledenwerving
 • Sponsoring
 • Website en social media
 • Programmering

Door steeds een bestuurslid in de commissies op te nemen ontstaat enerzijds een directe lijn met het bestuur en anderzijds wordt het bestuur daardoor in staat gesteld om zijn coördinerende en sturende rol in te vullen.

Leden

Vanzelfsprekend kent de vereniging leden. Zij vormen het hart van de vereniging. Het lidmaatschap kent voor de leden een aantal voordelen, zoals vakreservering en korting op de toegangsprijzen.

Leden zullen worden gevraagd bij te dragen aan het bereiken van de doelen van de vereniging (zie hiervoor).

Relatie met het kerkbestuur

De vereniging heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de Protestantse gemeente Delden, de eigenaresse van het gebouw. Het college van kerkrentmeesters verhuurt de kerk aan de vereniging voor het organiseren van culturele activiteiten. Eenmaal per jaar vindt achteraf een evaluatie plaats.

Samenwerking

Om haar doelen te realiseren zal de vereniging samenwerking zoeken met onder meer de volgende partijen/instanties

 • VVV Hof van Twente
 • Deldense Ondernemersvereniging
 • Stichting Twickel
 • Horeca
 • Gemeente Hof van Twente
 • Plaatselijke musea
 • Onderwijsinstellingen
 • Muziekscholen
 • Prinses Christinaconcours
 • Streektaalconsulent Twente Welle

Financiën

De vereniging kent een jaarlijkse contributie van de leden. Daarnaast zal per activiteit een entreeprijs worden vastgesteld voor leden en niet leden. Verder zullen sponsorgelden en giften worden genereerd. Om giften voor de gevers aantrekkelijk te maken is de Aanvraag Beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling aangevraagd, in het bijzonder de culturele ANBI. Deze zijn toegekend. Voor het gebruik van het kerkgebouw en aanvullende voorzieningen wordt een huurprijs afgesproken met het College van Kerkrentmeesters.