Privacybeleid Cultuurvrienden Oude Blasius Delden

Het bestuur van de vereniging “Cultuurvrienden Oude Blasius” te Delden (hierna: de COB) vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. De COB is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die haar leden, vrijwilligers en andere relaties aan haar verstrekken.

In dit document leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en hoe we ze gebruiken en beheren.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging Cultuurvrienden Oude Blasius verwerkt van haar leden, donateurs, leveranciers, musici en/of andere belanghebbenden.

Indien u lid wordt van de COB, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de COB verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
J.J. Jansen, penningmeester van de Vereniging Cultuurvrienden Oude Blasius, te Delden. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68274483.
De Vereniging is bereikbaar via het email-adres van de ledenadministratie, t.w. jjjansen27@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt de COB en voor welk doel
2.1       In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geslacht
            b) adresgegevens, eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s), e-mailadres, bankrekeningnummer

De COB verkrijgt deze gegevens doordat leden en andere relaties die aan de COB doorgeven via een aanmeldingsformulier, een e-mail, een brief of een telefoongesprek. Op onze website verzamelen wij geen gegevens, anders dan via de webformulieren.
          
2.2       De COB verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
a)         uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan
b)         uw naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van           uitnodigingen en informatie over concerten en activiteiten van de COB
c)         uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betaling van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen

2.3       Uw naam en telefoonnummer kunnen tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap worden gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de COB en u te informeren over de ontwikkelingen van de COB

3. Bewaartermijnen

De COB verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tijdens de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerking

4.1    Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de COB passende technische en organisatorische maatregelen getroffen

4.2    Voor de opslag van de persoonsgegevens maakt de COB gebruik van een intern-leden-administratie systeem en een externe informatiedrager (back-up)

4.3     De COB gebruikt gegevens nooit voor commerciële doeleinden, verkoopt de gegevens ook niet

4.4     De COB maakt op haar website geen gebruik van cookies

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1    Via de ledenadministratie van de COB kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De COB zal uw verzoek in behandeling nemen en u, spoedig na ontvangst, hierover informeren

5.2    Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie

5.3    Indien u klachten hebt over de wijze waarop de COB uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als toezichthouder op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via het e-mailadres: jjjansen27@gmail.com

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd, de wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Delden, oktober 2020